قیمت طراحی مالتی مدیا

تعرفه قیمت طراحی مالتی مدیا

 • هزینه ساخت تیزر اینترو ورودی استاندارد ۲۰ ثانیه ای         مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰    تومان
 • هزینه ساخت تیزر اینترو ورودی حرفه ای ۲۰ ثانیه ای          مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • هزینه طراحی مالتی مدیا حداکثر ۲۰ صفحه استاندارد        مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰    تومان
 • هزینه طراحی مالتی مدیا حداکثر ۲۰ صفحه حرفه ای         مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • هر زبان اضافه پکیج استاندارد                                        مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰    تومان
 • هر زبان اضافه پکیج حرفه ای                                         مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • طراحی سه بعدی و انیمیشن محصولات پکیج استاندارد      مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • طراحی سه بعدی و انیمیشن محصولات پکیج حرفه ای       مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 تعرفه قیمت ساخت آگهی تلویزیونی شهری

 • تیزر تلویزیون شهری گرافیک انیمیشن استاندارد  ۱۲ ثانیه    مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • تیزر تلویزیون شهری گرافیک انیمیشن حرفه ای  ۱۲ ثانیه     مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • تیزر تلویزیون شهری تصویربرداری استاندارد  ۱۲ ثانیه          مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • تیزر تلویزیون شهری تصویربرداری حرفه ای  ۱۲ ثانیه           مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 تعرفه قیمت ساخت آگهی تلویزیونی  

 • تیزر تلویزیونی گرافیک انیمیشن استاندارد با گویندگی ۲۰ ثانیه    مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • تیزر تلویزیونی گرافیک انیمیشن حرفه ای با گویندگی ۲۰ ثانیه    مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • تیزر تلویزیونی رئال با بازیگر استاندارد با گویندگی ۲۰ ثانیه          مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • تیزر تلویزیونی رئال با بازیگر حرفه ای با گویندگی ۲۰ ثانیه           مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تعرفه قیمت ساخت کلیپ تبلیغاتی

 • کلیپ تبلیغاتی گرافیک انیمیشن استاندارد ۵ دقیقه    مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • کلیپ تبلیغاتی گرافیک انیمیشن حرفه ای ۵ دقیقه     مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • کلیپ تبلیغاتی تصویربرداری استاندارد ۵ دقیقه          مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • کلیپ تبلیغاتی تصویربرداری حرفه ای ۵ دقیقه          مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تعرفه قیمت ساخت فیلم خط تولید

 • فیلم خط تولید تصویربرداری استاندارد با گویندگی ۱۰ دقیقه    مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • فیلم خط تولید تصویربرداری حرفه ای با گویندگی ۱۰ دقیقه     مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تعرفه قیمت عکاسی صنعتی

 • عکاسی صنعتی محصولات استاندارد استودیو حداقل ۱۰ عدد هر عدد مبلغ ۳۰۰/۰۰۰     تومان
 • عکاسی صنعتی محصولات خاص استودیو حداقل ۵ عدد هر عدد        مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰   تومان
 • عکاسی صنعتی از کارخانه و خط تولید پروژه ای استاندارد ۱ روز         مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • عکاسی صنعتی از کارخانه و خط تولید پروژه ای حرفه ای ۲ روز          مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان